Svářečský inspektor


[col class=“span12″]

Svářečský inspektor provádí: Provádí všechny kontroly (inspekce) stanovené normami a technickými předpisy, event. další kontroly, které jsou podle jeho mínění nezbytné k ověření shody, tj. že materiály jsou v souladu s požadavky materiálových specifikací, výroba je provedena v souladu s technickou dokumentací výrobce, dokumentace je v souladu s požadavky výrobkové normy a technickými předpisy (toto potvrdí v celkové dokumentaci výrobku).

Má povinnost potvrdit, že výrobce splnil požadavky technických podmínek uživatele (kontraktu), výrobkové normy a technické dokumentace, a že tyto jsou výrobcem v dokumentaci potvrzené.

Vystavuje po přezkoumání dokumentace a hotového výrobku ,,Certifikát o inspekci“ pro dokumentaci příslušného výrobku. Inspektor tímto nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za výrobce.

Schvaluje jakékoliv opravy na výrobku a potvrzuje dokumentaci o správném provedení opravy.

Musí provést analýzu všech dokumentů výrobce v souladu s kontraktem a potvrdit v inspekční zprávě, že po jím provedených kontrolách jsou splněny všechny technické a bezpečnostní požadavky na výrobek.

Provádí ověření, že výrobce má platný certifikát (průkaz způsobilosti) a pracuje podle předpisu systému řízení jakosti ve firmě.

Ověřuje, že konstrukční zprávy, konstrukční specifikace uživatele, výkresy a příslušné dokumenty (plán řízení výroby, svařovací plány, kontrolní i zkušební plány) k výrobku jsou u výrobce k dispozici.

Ověřuje použité materiály při výrobě výrobku a potvrzuje jejich shodu s dokumenty kontroly (atesty, …).

Ověřuje, že všechny svařovací postupy byly kvalifikovány (ověřeny, schváleny) dle předpisu.

Ověřuje, že všichni svářeči a operátoři byli kvalifikováni dle předpisu.

Ověřuje, že tepelné zpracování, včetně po svařování bylo provedeno dle předpisu.

Potvrzuje vizuální kontrolou v protokolu, že čísla (značky) materiálů byla na jednotlivé části zařízení správně přenesena.

Ověřuje, že požadované značení je provedeno včetně ražení značek na výrobku, event. že identifikační štítek je trvale připevněn na správném místě na výrobku.

Ověřuje, zda výrobce udržuje správné záznamy o provedené jakosti výrobku.

Má povinnost sledovat a ověřovat systém řízení jakosti i výroby u výrobce dle předpisu.

Podepisuje ,,Certifikát o kontrole (inspekci)“ v konečné (celkové) dokumentaci výrobce, když po jeho posouzení je výrobek kompletní a v souladu s technickými požadavky (podmínkami) uvedenými ve výrobkové normě, kontraktu i konstrukční dokumentací.

[/col]

[col class=“span12″]

Inspektor je odborně způsobilý (kvalifikovaný) pracovník, expert, specialista, znalec, oprávněný k provádění přejímky (inspekční činnosti). Je řádným zaměstnancem akreditované (notifikované) společnosti – inspekčního orgánu (technické inspekce).

Inspekční orgán musí být vždy chápán (dle právních předpisů) jako akreditovaná (notifikovaná) společnost (třetí nezávislá strana) např. dle požadavků ČSN EN ISO 17 020, Nařízení vlády (NV) ČR, Evropských směrnic (EC, EHS, ES, …) pro stanovené výrobky k posuzování shody.

Systém řízení jakosti u výrobce musí umožnit inspektorovi ve výrobní firmě přístup ke konstrukčním specifikacím uživatele (kontraktu, objednávce, technickým specifikacím), konstrukčnímu protokolu výrobce a ke všem technickým výkresům, výpočtům, specifikacím, postupům, postupovým listům, postupům pro opravy, protokolům, výsledkům zkoušek a jakýmkoli jiným dokladům, které jsou pro inspektora nezbytné k vykonávání jeho činnosti při přejímce, v souladu se zněním kontraktu a technické výrobkové normy. Inspektor používá pro potvrzení shody výrobků se specifikací technické normy a kontraktu razidlo, které umísťuje na příslušném místě výrobku (štítku apod.). Otisk razidla se používá i na schválené (potvrzené) technické dokumentaci k výrobku. Razidlo je evidováno u inspekční organizace. Inspektor musí souhlasit se stanoveným systémem odstraňování neshod u provedeného výrobku, nesmí být v rozporu s pravidly, normou, kontraktem, dokumentací apod.

Inspektor musí zacházet s informacemi získanými u výrobce jako s důvěrnými.

[/col]

Napsat komentář